مارس 7, 2016

اسهال در نوزادان

اسهال در نوزادان عفونت ویروسی، باکتریایی و یا انگل، نوشیدن بیش از حد آب میوه و مسمومیت از علل اسهال در نوزادان و کودکان ميباشند.اجابت مزاج […]