مارس 15, 2016

انگل و کرم روده

انگل موجود جانداری میباشد که داخل موجود زنده دیگری زندگی مینماید و از آن تغذیه می‌کند. منظور از انگل روده، موجودات زنده ریزی میباشد که بیشتر […]