دسامبر 19, 2018
سرطان تیروئید

تیروئید

جراحى بيماريهاى تيروئيد در صورتی که غده تیروئید سرطانی شده باشد و یا احتمال سرطان زیاد باشد تیروئید باید برداشته شود. در مواقعی که اندازه غده […]