مارس 7, 2016

رنگ پوست و نوع مزاج

رنگ پوست و نوع مزاج در شرایطی که پوست فرد سفیدرنگ و مایل به سفید باشد می تواند نشانه خوبی برای تشخیص سردمزاجی فرد باشد. البته […]