نوامبر 12, 2016

سرطان پانکراس يا لوزالمعده

پانکراس، ارگانی است که پشت معده قرار دارد. وطیفۀ پانکراس ترشح هورمون و شیره های گوارشی برای کمک به هضم غذا می باشد. لوزالمعده یا پانکراس، […]